preskoči na sadržaj

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Login
Tražilica
Učenje i matura


Mobilna aplikacija za vježbanje zadataka NCVVO
Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski u školi novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Bolje je hrvatski- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski na državnoj maturi - mobilna aplikacija
Nikola Tesla- Nacionalni portal za učenje na daljinu
eLektire- besplatne knjige za učenike i nastavnike
Engleski jezik online - učite uz pomoć British Councila
freeCodeCamp - naučite kodirati
Besplatni online tečajevi na Harvardu

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 3. 2014.

Ukupno: 435149
Ovaj mjesec: 4932
Ovaj tjedan: 236
Danas: 51
 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunjavanje radnog  mjesta

 

 

 1. Nastavnik/ca  matematike-1 izvršitelj  na neodređeno puno  radno vrijeme početak rada  2. rujna 2019.   

 

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme

-    domovnicu

-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka

106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14,7/17  i 68/18) i Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  po  posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se  na to pravo te priložiti dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17. dalje u tekstu: Zakon)  dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebe dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.  

 

 

Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni/e da Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ovaj natječaj objaviti će se 28. lipnja  2019.  godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

 

KLASA:100-01/19-01/11

URBROJ:2137-54-01-19-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

U Križevcima, 26. lipnja  2019.g.                                                                                                                                                                                           v. d  Ravnatelja škole                                                                                                     

 

Suzana Knežević, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje,    

 

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

 • nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture  - 1  polaznika u trajanju do 12 mjeseci  s punim  radnim vremenom

 

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13,152/14,7/17. i 68/18.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem  školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, a u obvezi su polaganja stručnog ispita.  

Uz prijavu kandidati moraju  priložiti:

1. životopis,

2. presliku domovnice,

3. presliku diplome,

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri  mjeseci od dana objave javnog poziva,

5. uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku  8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci na adresu:  Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  Milislava Demerca 8, 48260 Križevci.

Na Javni poziv se mogu javiti  osobe  obaju spolova.

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidati/kinje su izričito suglasni/e da Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe javnog poziva  sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stanica škole

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv objaviti će se 18. travnja  2019. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  te mrežnim stranicama  Gimnazije Ivana  Zakmardija Dijankovečkoga  Križevci.

 

KLASA:103-01/19-01/1

URBROJ:2137-54-01-19-1

Križevci,17. travnja 2019.                                                                                                                                                            v.d. Ravnatelja

                                                                                           Suzana Knežević, prof.

 

Tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu. 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj  na  određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad. 
3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti  –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnika na rad.

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike slijedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme
-    potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom propisu,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjete prilažu i  dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17 dalje u tekstu: Zakon)  dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebe dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 5.  veljače 2018., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/18-01/1
URBROJ:2137-54-01-18-3

U Križevcima, 01. veljače   2018.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu.  Natjecaj-geografija-njemacki-glazbena_u.pdf (453.29 KB


Obavijest kandidatima po natječaju objavljenom 2.11.2017. za popunjavanje radnih mjesta nastavnik/ca engleskog jezika, nastavnik/ca njemačkog jezika i nastavnika/ce hrvatskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu.

Priloženi dokumenti: Obavijest_kandidatima-engleski-njemacki-hrvatski.pdf 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca  povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca  geografije  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
3. Nastavnik/ca fizike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
4. Nastavnik/ca logike – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
5. Nastavnik/ca  politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
- zamolbu sa životopisom
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 17. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/11
URBROJ:2137-54-01-17-7

U Križevcima, 16. studenoga 2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja  priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-pov-geo-fiz-log-PiG-.pdf (291.38 KB)


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca engleskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena).
3. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena).
4. Nastavnik/ca hrvatskog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena). 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
-   zamolbu sa životopisom
-    presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
-    presliku domovnice
-    presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.                           

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 2. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/14
URBROJ: 2137-54-01-17-4

U Križevcima, 31. listopada  2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-engleski-njemacki-hrvatski.pdf (124.32 KB)


 Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za pomoćnika u nastavi priložena je kao pdf dokument.

Priloženi dokumenti:
Obavijest_kandidatima-pomocnik_2017.pdf (244.93 KB)

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi

nalazi se u priloženom dokumentu.

Križevci, 08. kolovoza 2017.                                                   Zoran Kovač, prof.


Priloženi dokumenti:
Pomocnik_u_nastavi_2017-tekst_natjecaja.pdf (152.21 KB)


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radna mjesta nastavnika sociologije, logike, biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti priložena je kao dokument u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca politike i gospodarstva  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
2. Nastavnik/ca logike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
3. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
4. Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
5. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 22 sata ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
6. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
7. Nastavnik/ca povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017. 

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
 • presliku domovnice
 • presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 30 dana.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 23. svibnja  2017., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/8
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 22. svibnja  2017.g.    

                          Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika francuskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture –1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do povratka radnice na rad.

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku potvrde  o nekažnjavanu - ne stariju od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 11. travnja 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/7
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 10. travnja  2017.g                                                                                                                                                                                                  Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik francuskog jezika –1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

a natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 28. ožujka 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/4
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 27. ožujka 2017.g.

Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8
KLASA: 100-01/16-01/24
URBROJ:  2137-54-01-16-13
U Križevcima, 8. prosinca 2016.                            

PREDMET:  Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. studenoga  2016., s rokom prijave do 24. studenoga 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog  odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Darko Jembrek, prof. matematike iz Križevaca  na radno mjesto nastavnika matematike –  na neodređeno puno  radno vrijeme.

2. Alenka Harča, prof. filozofije i religijskih znanosti  iz Piškovca, Orehovec na radno mjesto nastavnika logike - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Obavijest u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik matematike – 1 izvršitelj  na neodređeno puno  radno vrijeme.
2. Nastavnik logike - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 16. studenoga 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. 

U Križevcima, 15. studenoga 2016.g.    

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 100-01/16-01/23
URBROJ:  2137-54-01-16-37
U Križevcima, 11. studenoga   2016.        

PREDMET: Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  20.  listopada  2016.,  s rokom prijave do 28. listopada 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Mateja Hanžić, mag. edukacije francuskog jezika i književnosti na radno mjesto nastavnik francuskog jezika  –  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

2. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto nastavnik biologije - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

3. Magdalena Markešić, mag. kineziologije na radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture –  na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

4. Đurđica Tinodi Jelak, mag. edukacije povijesti na radno mjesto nastavnik povijesti –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

5.Tomislav Somođi, mag. edukacije povijesti i geografije na radno mjesto nastavnika  geografije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

6. Ernest Jurišić, dipl. ing. fizike  s položenim pedagoškim kompetencijama na radno mjesto nastavnik fizike –  na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

7. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto  nastavnik kemije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

8. Edi Zorko, prof. sociologije na radno mjesto nastavnik politike i gospodarstva –  na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Skenirana obavijest sa žigom i potpisom priložena je u pdf formatu.


Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

 

1. Nastavnik francuskog jezika  –1 izvršitelj  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

2. Nastavnik biologije -1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

3. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

4. Nastavnik povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

5. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

6. Nastavnik fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

7. Nastavnik kemije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

8. Nastavnik politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 20. listopada 2016., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. listopada 2016.g.    

                                                                                                                      Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik francuskog jezika  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do 31. kolovoza 2016.   

2. Nastavnik biologije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do 31. kolovoza 2016.

 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 20. svibnja   2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. svibnja 2016.g.    

Ravnatelj      
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno.
3. Stručni suradnik-knjižničar – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sata  tjedno do povratka odsutne radnice (zamjena).

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 17. svibnja 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 16. svibnja 2016.g.   

Ravnatelj     
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci raspisuje 

                                                      N  A  T  J  E  Č  A  J
                                                 za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika  –1 izvršitelj na neodređeno nepuno  radno vrijeme-8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik biologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata nastave  tjedno do 31.8.2016. godine
3. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice na rad,  a najduže do 31.8.2016. godine
4. Nastavnik psihologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-2 sata nastave tjedno do 31.8. 2016. godine

Ovaj natječaj objavljen je 21. prosinca   2015., na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Cjelovit tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu na ovoj poveznici: Natječaj - hrvatski jezik, biologija, geografija i psihologija.

U Križevcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Škola raspisuje natječaj za popunjavanje radnih  mjesta nastavnik francuskog jezika i nastavnik povijesti - na određeno nepuno radno vrijeme. Cjelovit tekst natječaja nalazi se u priloženom dokumentu na poveznici: Natječaj - povijest i francuski jezik

preskoči na navigaciju